ผลงาน

 ผลงานที่ได้จากความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์หรือการมีส่วนร่วมที่เกิดกับตนเองในวิชาที่สอน

นางจริยาภรณ์  พรมเสน  ข้ารับราชการเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม 2538 

ที่โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จ.ศรีสะเกษ ปี พ.ศ 2544 ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม จ.ยโสธร  และเมื่อ  พ.ศ. 2545  ได้ย้ายมาที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ  ขั้น 28,740  บาท   เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  ผลงานปรากฎชัดเจน  ปฏิบัติหน้าที่งานสอนและงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะอุตสาหะ    จนเกิดผลดีต่อทางราชการ  รวมอายุราชการ  18  ปี    

ผลงานที่เกิดกับตนเอง

1. รองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดสื่อการเรียนการสอนประเภทสิ่งประดิษฐ์ไม่ใช้ไฟฟ้า  ประจำปี 2539

2.ครูดีเด่นวิชาคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา  2539

3.รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อการสอนประเภทสิ่งประดิษฐ์ไม่ใช้ไฟฟ้าประจำปี  2540

4.รองชนะเลิศอันดับสองการประกวดสื่อการสอนประเภทสิ่งประดิษฐ์ไม่ใช้ไฟฟ้า ประจำปี 2540

5.ผ่านการประเมินครูดีเด่นหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2540

6.รองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดสื่อการสอนประเภทสิ่งประดิษฐ์ไม่ใช้ไฟฟ้าประจำปี  2542

7.เป็นบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  สาขา ครูผู้สอนประจำปี  2547

8.เป็นครูฝึกสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่  4

ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ประจำปี 2549 โดยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพกุดชุม

9.เป็นครูฝึกสอน ระดับเหรียญทอง สอบแข่งขันโครงงานระดับช่วงชั้นที่  3  การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับช่วงชั้นที่ 3

ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและการแสดงศักยภาพนักเรียนประจำปี 2551

10.รางวัลครูคณิตศาสตร์ดีเด่น  ระดับเหรียญทอง  โครงการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางสร้างสรรค์  ปี  2551  กลุ่มโรงเรียนส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร  วันที่  4  กันยายน 2551

11.รางวัล   ชมเชย  การประกวดแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการการอ่านในกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร  เขต  2

12.ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ระห่างวันที่  29  มกราคม วันที่  2  กุมภาพันธ์  2552  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร  เขต  2

13.ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ  E – Training   และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม  หลักสูตร สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับมัธยมศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ(UTQ  ONLINE) วันที่  6  ธันวาคม  2553

ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

เป็นครูผู้ฝึกสอนและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์และด้านความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง และเป็นครูดีเด่นด้านส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

ปี  2550    

1.รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ  ช่วงชั้นที่  3  งานมหกรรมทักษะวิชาการ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาปีการศึกษา 2550

นายมนัสชัย  บุตรจันทร์  นายกมล  สายสร  และนายประกาศิต ชูรัตน์

2.นักเรียนที่ได้รับรางวัล  การสอบแข่งขันทางวิชาการช่วงชั้นที่ 3 งานนิทรรศการทางวิชาการ ณ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยา ได้แก่

– เด็กหญิงกัญญากานต์  มูลสารและเด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วใส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2

– นางสาวมุกดา  วงษ์ศรีแก้วและนายธรรมรัฐ  ลำพุทธา

ได้รับรางวัลชมเชย

นักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่  17  ณ  โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ได้แก่

– ช่วงชั้นที่  4  นางสาวสุภาพร  เผ่าเพ็ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  5

– ระดับช่วงชั้นที่ 3  นายศุภชัย  ศรีมันตะ,นางสาววิมลพร สนใจ,เด็กหญิงลัทธวรรณ  ชุมคง,นางสาวสุภาวดี  บุญบรรลุ,เด็กชายอาทิตย์  ไชยจิต,

เด็กหญิงกัญญกานต์  มูลสาร,นางสาวจิราภรณ์  แก้วใส,เด็กหญิงเบจมาภรรณ์  ปทุมวัน  ได้รับรางวัลอันดับที่  10 ,20,24,24,25,26,27,28 ตามลำดับ

ปี 2551

1.นักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่  2   ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้แก่

– รางวัลที่ 3 เด็กหญิงน้ำฝน  พิมพา ระดับ ม.1

– รางวัลชนะเลิศ  เด็กชายอาทิตย์ ไชยกิต ระดับ ม.2

– รางวัลที่ 3 นายเจตดิลก กลางสุโพธิ์ ระดับ ม.3

2.นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและการแสดงศักยภาพนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3

– นายเกียรติศักด์  จันเรือง,นางสาวรัชฎาพร  มุ่งงามและด.ญ.ลัทธวรรณ  ชุมคง  รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

– นางสาวอัจฉรา  จุดาสิงห์ ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

-เด็กชายอนุพงศ์  ศรีแสง  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

3.นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในงานมหกรรมการปฏิรูปการศึกษาเสมาดอกติ้วโรงเรียนป่าติ้ววิทยา

–  เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วใสและเด็กหญิงกัญญกานต์  มูลสาร ได้รับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาวิชาการ

–  เด็กชายมนัสชัย  บุตรจันทร์และนายศุภชัย  ศรีมันตะ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน 180 IQ

4.นายเจตดิลก  กลางสุโพธิ์  ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ค่าย 1,2 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชนะเลิศรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันวิชาการนานาชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 2551

5. รองชะเลิศอันดับ  2  การแข่งขันกิจกรรม  Cross  math  ของการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ช่วงชั้นที่  4  จังหวัดยโสธร  ปีที่  51

ปี 2552

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่  3

การประกวดโครงงานนักเรียน  เพื่อชิงรางวัลและโล่เกียรติยศจาก  ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

– นางสาวจิราภรณ์  มูลสาร และเด็กหญิงทัศนียา  จุฬาคำ

รางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่  3  กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุม-คำน้ำสร้าง

–  เด็กชายอาทิตย์  ไชยกิจรางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่  3  กิจกรรมการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP  ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุม-คำน้ำสร้าง

–  เด็กชายณัฐพนธ์  แสงสุขรางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่  3  กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุม-คำน้ำสร้าง

–  นางสาวจิราภรณ์  มูลสารรางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่  3  กิจกรรมการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP    ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุม-คำน้ำสร้าง

– เด็กชายเพชรรุ่ง  ศรีวะสุทธิ์

ปี 2553

รางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขัน  ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  GSP  ประเภททีม

2 คน ระดับ ม. 1  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  60  จังหวัดอุดรธานี

– เด็กชายปฤษฎางค์  สีดี  -เด็กชายณัฐกร  ศิริภักดิ์

สอบได้คะแนนสูงสุด  ลำดับที่  1  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระดับ  ม.1  โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ  วิชาคณิตศาสตร์  ครั้งที่  3  ประจำปีการศึกษา  2553- เด็กชายปฤษฎางค์  สีดี

นักเรียนผ่านการสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาฯ(สอวน.)  ค่าย  1  และ ค่าย  2  ได้แก่- นางสาวจิราภรณ์  มูลสาร- นางสาวกมลชนก  วงษ์ศรีกุล

 

ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา

(1) เป็นวิทยากรของศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันในการจัดอบรมให้กับครูที่สอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1,2,3,4 จากโรงเรียนต่างๆในการใช้โปรแกรม GSP จัดการเรียนการสอน

(2) โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

(3)  ชนะเลิศ  ระดับจังหวัด  การคัดเลือกโรงเรียนรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน และได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคฯ

(4) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเหรียญทอง

ผลที่เกิดขึ้นกับชุมช

การบริการสังคม/ชุมชน ด้านวิชาการ  โดยการให้ความรู้  ความเข้าใจทั้งด้านวิชาการ อาชีพ  การแก้ปัญหาทั้งที่มาติดต่อและการไปพบในรูปแบบต่างๆตามโอกาสและสถานการณ์ ได้แก่

(1) เผยแพร่ความรู้และเข้าร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับชุมชนเป็นประจำ เช่นงานวันเด็ก งานวันสำคัญต่างๆ

(2) เป็นครูพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ของการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอกุดชุม

(3) ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมและตอบปัญหาทางวิชาการตามสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้น

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: