ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ ค21102

ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ ค21102 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่  2  คลิกที่นี่จ้า>>>>แผนการวัดและประเมินผลการเรียน วิชา ค21102 คณิตศาสตร์ 2

ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ ค21101

จุดประสงค์การเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21101

แผนการวัดและประเมินผลการเรียน วิชา ค21101 คณิตศาสตร์ 1

รายรับ-รายจ่ายในวันปฐมนิเทศหรือรายงานตัว

รายรับและรายจ่ายนักเรียนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประจำปีการศึกษา 2556

  (ให้นักเรียนทุกคนนำสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองและนักเรียนมาด้วยในวันปฐมนิเทศและมอบตัว)

ม1และ ม.4 ปฐมนิเทศวันที่ 13 มีนาคม2556 (รับเงินค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนและลงทะเบียนเรียน)

ม.2และม.3 รายงานตัววันที่ 14  พฤษภาคม 2556 เวลา  08.00 – 12.00 น (รับเงินค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนและลงทะเบียนเรียน)

ม.5และม.6 รายงานตัววันที่ 14  พฤษภาคม 2556 เวลา  13.00 – 16.00 น(รับเงินค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนและลงทะเบียนเรียน)

รายจ่าย  ดังเอกสารนี้

คลิกที่นี้จ้า>>>>หนังสือออก ขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร กช._2

 

ผลการเรียนนักเรียนม.2ห้อง4

เกรด2ห้อง4 เกรดม.2ห้อง4ก

ข้อสอบคณิตศาสตร์ม.1ภาคเรียนที่2

ข้อสอบม.1ปลายภาค2ปี56

เอกสารกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาดปี55โดยครูจริยาภรณ์

สนใจเอกสารเกี่ยวกับการเข้าค่ายยุวกาชาด

คลิกตรงนี้นะคะ>

คำสั่งเข้าค่ายยุว

คู่มือเข้าค่ายยุว

โครงการค่ายยุว

ตารางการฝึกอบรมยุวกาชาด

หลักฐานเบิกเงินยุวม.1ปี55ใหม่

หลักฐานเบิกเงินยุวม.3ปี55ใหม่

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ครูจริยาภรณ์ พรมเสน

ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้น

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

ภาพวันปิยมหราช23ต.ค.55

ผลการเรียนภาคเรียนที่1ปี2555

ผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ห้อง4ปีการศึกษา 2555ครูจริยาภรณ์ พรมเสน

 

ตัวคูณร่วมน้อย(least common multiple)

Least common multiple

From Wikipedia, the free encyclopedia

In arithmetic and number theory, the least common multiple (also called the lowest common multiple or smallest common multiple) of two integers a and b, usually denoted by LCM(ab), is the smallest positive integer that is divisible by both a and b.[1] If either a or b is 0, LCM(ab) is defined to be zero.

The LCM is familiar from grade-school arithmetic as the “least common denominator” (LCD) that must be determined before fractions can be added, subtracted or compared.

The LCM of more than two integers is also well-defined: it is the smallest integer that is divisible by each of them.

Contents

[hide]