คลังเก็บหมวดหมู่: คณิตพื้นฐาน ม.1

ข้อสอบคณิตศาสตร์ม.1ภาคเรียนที่2

ข้อสอบม.1ปลายภาค2ปี56

ตัวคูณร่วมน้อย(least common multiple)

Least common multiple

From Wikipedia, the free encyclopedia

In arithmetic and number theory, the least common multiple (also called the lowest common multiple or smallest common multiple) of two integers a and b, usually denoted by LCM(ab), is the smallest positive integer that is divisible by both a and b.[1] If either a or b is 0, LCM(ab) is defined to be zero.

The LCM is familiar from grade-school arithmetic as the “least common denominator” (LCD) that must be determined before fractions can be added, subtracted or compared.

The LCM of more than two integers is also well-defined: it is the smallest integer that is divisible by each of them.

Contents

[hide]

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.